پلی اورتان های مخصوص تولید کفش 

این بخش شامل : پلی اورتان های مخصوص زیره ی کفش , دمپایی و انواع کفی های سرد و گرم می باشد .