مواد شیمیایی پایه

این بخش شامل آدیپیک اسید , کاتالیزورها , TEDA کریستالین و .... می باشد .