این بخش شامل شیرهای برقی , سنسور ها و انواع رابط های پنوماتیکی .....