آدیپیک اسید

ADIPIC ACID

یک دی کربوکسیلیک اسید خطی که شکل ظاهری این ترکیب بلورهای سفید است .

 • فرمول مولکولی: C6H10O4
 • جرم مولی: 146/14 g mol−1
 • شکل ظاهری: کریستال سفید
 • چگالی: 1.36 g/cm3
 • دمای ذوب: 152/1 درجه سیلسیوس
 • دمای جوش: 337/5 درجه سیلسیوس
 • انحلال پذیری: الکل , استون و نسبتا محلول در آب

مشخصات کلی

از دیدگاه صنعتی ، آدیپیک اسید مهمترین اسید دی کربوکسیلیک است که سالانه حدود 2.5 میلیارد کیلوگرم از این پودر کریستالی سفید تولید می شود و عمدتا به عنوان پیش ساز تولید نایلون تولید می شود. 

مشخصات فنی

خصوصیات

 • فرمول مولکولی
  C6H10O4
 • جرم مولی
  146/14 g mol−1
 • شکل ظاهری
  کریستال سفید
 • چگالی
  1.36 g/cm3
 • دمای ذوب
  152/1 درجه سیلسیوس
 • دمای جوش
  337/5 درجه سیلسیوس
 • انحلال پذیری
  الکل , استون و نسبتا محلول در آب